مراسم ترحيم شوهر خواهر آقاي دكتر سيد زاده

​درگذشت شوهر خواهر آقاي دكتر سيد زاده
مراسم ترحيم در روز شنبه 96/2/23 صبح از 9-11 و بعداز ظهر 16-18 در مسجد امام رضا (ع) نبش پيروزي 15 و در روز يكشنبه 96/2/24 فقط بعداز ظهر از 16-18 در حسينيه تهراني ها واقع در آخوند خراساني برگزار مي گردد.