دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- مشتاق یوسف حنیش الحسناوی

جلسه دفاعیه پایان نامه
کارشناسی ارشد حسابداری

تحت عنوان:
حاکمیت شرکت و نقش آن در کاهش مدیریت سود

ارائه کننده : مشتاق یوسف حنیش الحسناوی
استاد راهنما : دکتر محمد رضا عباس زاده
استاد مشاور : دکتر بهزاد کاردان
اساتید داور : دکتر محمد حسین ودیعی دکتر رضا حصارزاده

زمان: ساعت10 روز چهارشنبه مورخ 96/03/17
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 114