دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- باقر طالب عبدالکاظم

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد
رشته مديريت بازرگاني – گرايش بازاريابي بين الملل

تحت عنوان :
سنجش ميزان آمادگي الکترونيکي شهرداري ديوانيه عراق براي ارائه ي خدمات الکترونيکي بر اساس مدل بريجز

ارائه کننده: باقر طالب عبدالکاظم
استاد راهنما: دکتر محمّد لگزيان
استاد مشاور: دکتر مجتبي پورسليمي
اساتيد داور : دکتر آذر کفاش پور دکتر غلامرضا ملک زاده
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر غلامرضا ملک زاده

زمان: ساعت 8 روز يک شنبه 21/03/1396
مکان : دانشکده¬ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114