پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- سلوان کاظم عوجه

جلسه پیش دفاع پایان نامه
کارشناسی ارشد حسابداری

تحت عنوان:
نقش حسابرسی در شناسایی شیوه های مدیریت سود و گزارش آن در بورس اوراق بهادار عراق

ارائه کننده : سلوان کاظم عوجه
استاد راهنما : دکتر محمد رضا عباس زاده
استاد مشاور : دکتر محمد حسین ودیعی
اساتید داور : دکتر مهدی صالحی دکتر محمود لاری دشت بیاض

زمان: ساعت12 روز سه شنبه مورخ 23/03/96
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 114