دفاعیه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- افشین خسروجردی

کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی

تحت عنوان :
بررسی اثر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در استان های منتخب ایران

ارائه کننده : افشین خسروجردی
اساتید راهنما : دکتر مصطفی کریم زاده
دکتر سید مهدی مصطفوی استاد مشاور : دکتر عباسعلی لطفی
اساتید داور : دکتر محمود هوشمند دکتر احمد صباحی

زمان: ساعت: 10 روز پنج شنبه 25/3/96
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 210