دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- جاسم علي حسن

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد
رشته مديريت بازرگاني – گرايش بازاريابي بين الملل

تحت عنوان :
بررسي اثر تعهد سازماني بر عملکرد فردي کارکنان به واسطه نقش ميانجي نوآوري فردي
(مورد مطالعه: بانک هاي خصوصي شهر نجف)

ارائه کننده: جاسم علي حسن
استاد راهنما: دکتر غلامرضـا ملک زاده
استاد مشاور: دکتر عليرضا خوراکيـان
اساتيد داور : دکتر محمّـد مهدي فراحي دکتر يعقوب مهـارتي
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر يعقوب مهـارتي

زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه 31/03/1396
مکان : دانشکده¬ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114