دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- مهـدي عباسيون

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد
رشته مديريت اجرايي – گرايش استراتژيک

تحت عنوان :
بررسي اثر مالکيت روانشنـاختي بر رفتار نوآورانه بانقش واسط تعهّـد عاطفي (مورد مطالعه: کارکنان شرکت برق منطقه اي خراسان)

ارائه کننده: مهـدي عباسيون
استاد راهنما: دکتر غلامرضـا ملک زاده
استاد مشاور: دکتر عليرضا خوراکيـان
اساتيد داور : دکتر يعقوب مهـارتي دکتر محمّـد مهدي فراحي
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر محمّـد مهدي فراحي

زمان: ساعت 10 روز دوشنبه 29/03/1396
مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114