دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش مدیریت منابع انسانی - سمانه صادقیان

جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري
رشته ی مديريت گرايش مدیریت منابع انسانی

ارائه کننده: سمانه صادقیان
اساتید راهنما: دکتر فریبرز رحیم نیا دکتر علی شیرازی
استاد مشاور: دکتر آذر کفاش پور
اساتيد داور: دکتر مرجان فیاضی دکتر محمّدمهدی فراحی دکتر علیرضا خوراکیان
نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر یعقوب مهارتی

زمان: ساعت 12 روز یکشنبه 28/03/1396
مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114