دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات -سیامک خیبری

جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري
رشته ی مديريت گرايش تحقیق در عملیات

ارائه کننده: سیامک خیبری
اساتید راهنما: دکتر مصطفی کاظمی دکتر جعفر رضایی
استاد مشاور: دکتر علیرضا پویا
اساتيد داور: دکتر محمود مرادی دکتر امیرمحمّد فکور ثقیه دکتر ناصر مطهری فریمانی
نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر زهرا ناجی عظیمی

زمان: ساعت 8 روز سه شنبه 30/03/1396
مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114