جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- رامین جعفری

جلسه دفاعیه پایان نامه
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

تحت عنوان :
بررسی اثر توسعه زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال در ایران طی سال های 1358 تا 1393

ارائه کننده : رامین جعفری
اساتید راهنما : دکتر تقی ابراهیمی سالاری دکتر مهدی بهنامه
استاد مشاور : دکتر نرگس صالح نیا
اساتید داور : دکتر مهدی فیضی دکتر مهدی خداپرست مشهدی

زمان: ساعت: 12 روزسه شنبه 30/3/96
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 210