جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- سیده محبوبه آل رسول

جلسه دفاعیه پایان نامه
کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی
تحت عنوان :

مطالعه فرصت ها و چالش های صنعت گردشگری سلامت در اقتصاد ایران (مطالعه موردی شهر مشهد)

ارائه کننده : سیده محبوبه آل رسول
استاد راهنما : دکتر محمود هوشمند
استاد مشاور : دکتر سید سعید ملک الساداتی
اساتید داور : دکتر مصطفی سلیمی فر دکتر حسن تحصیلی

زمان: ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 31/3/96
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114