ارتقاء جناب آقاي دكتر مرادی به مرتبه استادی

همكار ارجمند جناب آقاي دكتر مرادی
عضو محترم هيات علمي گروه حسابداری
ارتقاء جنابعالي را به مرتبه استادی تبريك مي گوييم و آرزوي موفقيت روزافزون را از خداوند منان خواستاريم.

مديريت، اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشكده