ارتقاء جناب آقاي دكتر نجف زاده به مرتبه دانشیاری

همكار ارجمند جناب آقاي دكتر نجف زاده
عضو محترم هيات علمي گروه علوم سیاسی
ارتقاء جنابعالي را به مرتبه دانشیاری تبريك مي گوييم و آرزوي موفقيت روزافزون را از خداوند منان خواستاريم.

مديريت، اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشكده