انتصاب جناب آقای دكتر وديعی به عنوان عضو شوراي فناوري مركز رشد

انتصاب جناب آقای دكتر وديعی نوقابی را به عنوان عضو شوراي فناوري مركز رشد علوم انساني دانشگاه تبریک می گوئیم.