دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي-

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد
رشته مديريت اجرايي – گرايش استراتژيک

تحت عنوان:
بررسي تأثير فرآيند استراتژي (فرهنگ سازماني و اجراي استراتژي) بر عملکرد سازماني باتوجه به نقش ميانجي نوآوري
(مورد مطالعه: شرکت-هاي کوچک و متوسط شهرک صنعتي بزرگ شيراز)

ارائه کننده: فاطمه رضوي زاده
استاد راهنما: دکتر فريبرز رحيم نيا
استاد مشاور: دکتر عليرضا خوراکيان
اساتيد داور : دکتر آذر کفاش پور عليرضا حداديان دکتر عليرضا حداديان
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر عليرضا حداديان

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه 28/06/1396
مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 212