دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي- محمّدامين قربان بيگي

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد
رشته مديريت اجرايي – گرايش استراتژيک

تحت عنوان:
بررسي تأثير مشتري مداري بر عملکرد اتحاديه هاي صنفي اتاق اصناف شهر مشهد با نقش ميانجي گري کيفيت خدمات و ارزش دوره ي عمر مشتري با رويکرد کارت امتيازي متوازن (BSC)

ارائه کننده: محمّدامين قربان بيگي
استاد راهنما: دکتر مجتبی پورسلیمی
استاد مشاور: دکتر محمّد لگزیان
اساتيد داور : دکتر علیرضا پویا دکتر آذر کفاش پور
نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر آذر کفاش پور

زمان: ساعت 10 روز سه شنبه 28/06/1396
مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 211