دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی -

جلسه دفاعیه رساله دکتری
رشته علوم اقتصادی

تحت عنوان :
بررسی آثار برون رانی و درون رانی انواع درآمدها و مخارج دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی به تفکیک بخش های قابل مبادله و غیر قابل مبادله در اقتصاد ایران

ارائه کننده : روح الله بابکی
استاد راهنما: دکتر مسعود همایونی فر دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
استاد مشاور: دکتر مصطفی سلیمی فر
اساتید داور : دکتر مرتضی بکی جسکوئی دکتر علی اکبر ناجی میدانی دکتر سید سعید ملک الساداتی
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهدی فیضی

زمان: ساعت 5/10 روز پنج شنبه مورخ 23/6/1396
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق114