دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- جواد خــرازي

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد
رشته مديريت بازرگاني – گرايش بازرگاني بين الملل
تحت عنوان:


بررسي ميزان آمادگي براي صادرات شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد سرخس

ارائه کننده:             جواد  خــرازي                               

استاد راهنما:        دکتر يعقوب مهارتي
استاد مشاور:        دکتر آذر کفاش پور

اساتيد داور :         دکتر  عليرضا حداديان
                دکتر علي شيرازي

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:      دکتر علي شيرازي

زمان:  ساعت  10  روز   شنبه 25/06/1396
مکان :  دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي –  کلاس 211