دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش تحقيق در عمليات- احمـد قربان پور

جلسه دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري
رشته مديريت گرايش تحقيق در عمليات

تحت عنوان :

طراحي مدل تعاملي اقدامات مديريت زنجيره تأمين سبز و کاربست آن در گروه بندي جهت تحليل عملکرد سبز


ارائه کننده:         احمـد  قربان پور

استاد راهنما:        دکتر عليرضا پويا
              
اساتيد مشاور:        دکتر زهرا ناجي عظيمي
دکتر شمس الدين ناظمي
     

اساتيد داور:         دکتر لعيا الفت
                                         دکتر مصطفي کاظمي
                              دکتر اميرمحمّد  فکور ثقيه

نماينده تحصيلات تکميلي:    دکتر ناصر مطهري فريماني
زمان: ساعت   10 روز    چهارشنبه 29/06/1396
مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114