دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاري- حسين خـالقي

جلسه دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري
رشته مديريت گرايش مديريت رفتاري

تحت عنوان :

واکاوي ادراکات از قدرت فناوري در ارتباطات بين فردي کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور خراسان رضوي)


ارائه کننده:         حسين خـالقي

اساتيد راهنما:        دکتر محمّد  لگزيان
                دکتر شمس الدين ناظمي

              
استاد مشاور:        دکتر غلامرضا ملک زاده
     

اساتيد داور:         دکتر علي رضائيان
                                         دکتر سعيد مرتضوي
                              دکتر عليرضا خوراکيان

نماينده تحصيلات تکميلي:    دکتر علي شيرازي
زمان: ساعت 8.30   روز   پنج شنبه 30/06/1396
مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114