دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- محمدباقر فکور

جلسه دفاعیه پایان نامه
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
تحت عنوان :

بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رفاه ذهنی کشورهای در حال توسعه

ارائه کننده :             محمدباقر فکور

اساتید راهنما :             دکتر احمد صباحی
                    دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری
استاد مشاور :             دکتر مهدی فیضی
اساتید داور :             دکتر احمد سیفی
دکتر مهدی بهنامه

زمان: ساعت: 10 روز شنبه  25/6/96
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 212