دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- فاطمه شاکری

جلسه دفاعیه پایان نامه
کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی
تحت عنوان :

بررسی اقتصادی عرضه صنایع دستی در شهر مشهد و راهکارهای گسترش آن

ارائه کننده :             فاطمه شاکری

استاد راهنما :             دکتر حسن تحصیلی
استاد مشاور :             دکتر مسعود همایونی فر
اساتید داور :             دکتر علی چشمی  دکتر مهدی خداپرست

زمان: ساعت: 10 روز شنبه  25/6/96
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114