دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- سمیه الهی راد

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
اقتصاد انرژی
تحت عنوان :

بررسی عملکرد دولت بر شاخص EPI در کشورهای منتخب

ارائه کننده :             سمیه الهی راد

استاد راهنما :             دکتر علی اکبر ناجی میدانی
استاد مشاور :             دکتر محمدرضا لطفعلی پور
اساتید داور :             دکتر مسعود همایونی فر   دکتر سید سعید ملک الساداتی

زمان: ساعت: 10 روزیکشنبه  26/6/96
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114