دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی- سمیرا احمدی مقدم

جلسه دفاعیه پایان نامه
کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
تحت عنوان :

بررسی کشش جانشینی نهاده های تولید صنایع ایران قبل و بعد از هدف مندی یارانه ها

ارائه کننده :             سمیرا احمدی مقدم

اساتید راهنما :             دکتر محمدرضا لطفعلی پور
                    دکتر سید سعید ملک الساداتی
استاد مشاور :             دکتر احمد سیفی
اساتید داور :             دکتر احمد صباحی  دکتر مصطفی سلیمی فر

زمان: ساعت: 12 روز یکشنبه  26/6/96
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 212