دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی- حسین نوروزی

جلسه ی دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد
رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل  
تحت عنوان :

بررسی تأثیر  بازاریابی رابطـه مند بر ارزش ادراک شده و قصـد ماندن در هتل های مشهد

ارائه کننـده ی  پایان نامه:  حسین نوروزی  
استاد راهنما :  دکتر     علیرضـا حدادیان
استاد/استادان مشاور : مجتبی پورسلیمی
استادان داور:دکتر یعقوب مهارتی دکتر علیرضـا خوراکیان


زمان : ساعت  12:00 روز  دو شنبه     مورخ: 27/06/1396
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 114