دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی- سیّـدجواد مرتضوی

جلسه ی دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد
رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل  
تحت عنوان :

بررسی تأثیر   فاکتورهای پیش از مصرف ازطریق تجربه ی مشتری بر افزایش وفاداری به برند در هتلهای پنج ستاره مشهد

ارائه کننـده ی  پایان نامه:  سیّـدجواد مرتضوی  
استاد راهنما :  دکتر     علیرضـا      خوراکیان
استاد مشاور :  علیرضـا  حدادیان
استادان داور:دکتر یعقوب مهارتی        دکتر مجتبی پورسلیمی

زمان : ساعت  12:00 روز  یکشنبه     مورخ: 26/06/1396
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 211