اطلاعیه ارائه سمینار دانشجویان دکتری مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری مدیریت  ( کلیه گرایش ها ) ورودی های 1393 به بعد


با عنایت به مصوبات آئین نامه دوره های دکتری الزامی است کلیه دانشجویان دکتری پس از تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه یافته های تحقیق ، نسبت به ارائه ی سمینار زیر نظر اساتید راهنما و مشاور خود اقدام نمایند .
بدیهی است در صورت عدم برگزاری سمینار میان دوره ای امکان دفاع نهایی میسر نخواهد بود.
لازم به ذکر است فرم در خواست ارائه ی سمینار در سایت دانشکده، شاخه گروه های علمی گروه مدیریت ، آئین نامه ها و فرم ها موجود می باشد .


گروه مدیریت
18/07/1396