جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - عطیه ابوصالحی

جلسه دفاعیه پایان نامه

کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

تحت عنوان :

 تاثیر جنسیت بر زورگویی، بررسی موردی مدارس مقطع اول دبیرستان منطقه 2 و 6 مشهد

 

ارائه کننده :                                         عطیه ابو صالحی

 

اساتید راهنما :                    دکتر سید مهدی سید زاده ثانی

استاد مشاور :                  دکتر عبدالرضا جوان جعفری

اساتید داور :                      دکتر سید حسین حسینی

جناب آقای حسام قبانچی

 

زمان: ساعت 10روز 3 شنبه 96/8/9

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی اتاق 114