دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- نبيله المالکي

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد
رشته مديريت بازرگاني – گرايش بازاريابي بين الملل
تحت عنوان:


بررسي نقش واسط نوآوري فردي در رابطه ي بين گرايش کارآفرينانه و عملکرد شغلي در شرکت بازاريابي نفت سومو در عراق

ارائه کننده:             نبيله المالکي

استاد راهنما:        دکتر غلامرضا ملک زاده    
استاد مشاور:        دکتر   عليرضا خوراکيان

اساتيد داور :         دکتر  يعقوب مهارتي
                دکتر محمّدمهدي فراحي


نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:      دکتر محمّدمهدي فراحي

زمان:  ساعت  12  روز شنبه 20/08/1396
مکان :  دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي –  کلاس 114