بررسی مسائل آموزشی دانشجویان دوره های مشترک دکتری با دانشگاه ورشوی لهستان

800913بررسی مسائل آموزشی دانشجویان دوره های مشترک دکتری با دانشگاه ورشوی لهستان

دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای توسعه دیپلماسی علمی و ارتباطات بین المللی دانشگاه، اقدام به پذیرس دانشجو در سال تحصیلی 98-97 دوره مشترک (Dual Degree) مقطع دکتری در رشته مدیریت گرایش رفتار سازمانی با دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ورشو ی کشور لهستان بر اساس قراداد منعقد شده بین دو دانشگاه کرده است.

در این ارتباط و جهت بررسی مسائل آموزشی دانشجویان این رشته جلسه ای با حضور دکتر عباس زاده معاون آموزسی و فرهنگی دانشکده، دکتر رحیم نیا مدیر گروه مدیریت، دکتر ملک زاده معاون گروه مدیریت و دکتر خوراکیان مسئول برگزاری دوره در روز چهارشنبه دهم آبان ماه جاری در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه ضمن خیر مقدم به دانشجویان به بیان مسائل پیرامون دوره و اهمیت آن برای دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورشوی لهستان پرداخت و بر اهمیت توسعه توانمندی دانشجویان به عنوان دانشجویان اعزامی دانشگاه فردوسی مشهد تأکید نمود.

در ادامه جلسه که به صورت پرسش و پاسخ برگزار گردید، دانشجویان ضمن بیان درخواست های خود، خواستار مساعدت هرچه بیشتر دانشگاه جهت اعزام به کشور لهستان برای ادامه دوره شدند.