جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - حامد گرجستانی

جلسه دفاعیه پایان نامه

کارشناسی ارشد

حسابداری

تحت عنوان:

 

بررسی تاثیر گزارش و اظهار نظر حسابرس میتقل بر تصمیم گیری ارکان اعتباری بانک توسعه صادرات ایران

 

ارائه کننده :                         حامد گرجستانی

استاد راهنما :                    دکتر محمد حسین ودیعی

استاد مشاور :                دکتر مهدی مرادی

اساتید داور :                     دکتر مهدی صالحی

                                                      دکتر محمود لاری دشت بیاض

   زمان: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1396/08/21

   مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی کلاس 211