دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی- کبری خانی

جلسه دفاعیه پایان نامه
کارشناسی ارشد
توسعه اقتصادی
تحت عنوان :

مطالعه تطبیقی اثرات سهولت پرداخت مالیات بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب

ارائه کننده :             کبری خانی

استاد راهنما :             دکتر محمود هوشمند
استاد مشاور :             دکتر محمدرضا لطفعلی پور
اساتید داور :             دکتر سید محمدجواد رزمی
دکتر احمد سیفی

زمان: ساعت: 12 روز دوشنبه  22/8/96
مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114