دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- زینه جهاد جاسم الاسدی

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

تحت عنوان:

بررسی تاثیر سیاست پولی و محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری

  ارائه کننده :                زینه جهاد جاسم الاسدی
  استاد راهنما :              دکتر محمود لاری دشت بیاض
  استاد مشاور :                   دکتر بهزاد کاردان
  اساتید داور :   دکتر محمد رضا عباس زاده  دکتر مهدی صالحی
 
   زمان: ساعت  12  روز یکشنبه  مورخ 30/08/1396
   مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس  211