جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصي- فرزانه بلوکی مقدم

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  حقوق خصوصي

 

تحت عنوان :

 

موجبات انحلال نکاح به جهت عیب در حقوق ایران ،مصر و عراق

 

 ارائه کننده : فرزانه بلوکی مقدم   

 

اساتید راهنما :                دکتر محمد عابدی

  استاد مشاور :                  دکتر اعظم انصاری

                    اساتید داور :                    دکتر سید محمد مهدی قبولی    

                                               دکتر عبدالله خدابخشی

زمان: ساعت 12روز3 شنبه 30/8/96

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 114