جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل - ملک بهمن شیردل

 

نقش دیپلماسی پزشکی جمهوری اسلامی ایران در تصویر سازی ملی: هلال احمر در کشور های افغانستان و آذربایجان

 

 

                               ارائه کننده:                     ملک بهمن شیردل

                                استاد راهنما :               دکتر محمد جواد رنجکش

                                استاد مشاور :               دکتر محسن خلیلی

                                اساتید داور :                 دکتر سید احمد فاطمی نژاد

                                                                      دکتر علی رضا خوراکیان

 

زمان: ساعت 12 روز 3 شنبه  30/8/96

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق212