دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت رفتاري – سعیده باباجانی محمدی

 

 

جلسه دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري رشته مديريت گرايش مديريت رفتاري – پردیس بین الملل

 

تبيين تأثير عمـده ترين ابعاد فرهنگ ملي بر شکل گيري سوگيري هاي شناختي – عاطفي و بروز رفتـارهاي غير عقلايي سرمايه گذاران در بازار سرمايه ي ايران (مورد مطـالعه: بازار بورس اوراق بهادار تهران)

 

ارائه کننده: سعيده باباجاني محمـّدي

 

اساتيد راهنما: دکتر سعيـد مرتضوي

                   دکتر يعقوب مهـارتي

 

استاد مشاور: دکتر رضـا تهراني

 

اساتيد داور: دکتر اصغر مشبکي اصفهـاني

                      دکتر محمـّد حسين وديعي نوقابي

     دکتر عليرضا خوراکيان

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر آذر کفـاش پور

 

زمان: ساعت 9 روز پنج شنبه 09/09/1396

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114