دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديریت - سیده تکتم پیشوایی

 

تأثير رهبري تحول آفرين و توانمندسازي کارکنان بر اشتراک دانش از طريق متغير مياني يادگيري سازماني در دانشگاه فردوسي مشهد

 

ارائه کننده: سيده تکتم پيشوايي

 

استاد راهنما: دکتر يعقوب مهارتي

 

استاد مشاور: دکتر محمّدمهدي فراحي

 

اساتيد داور : دکتر عليرضا خوراکيان

              دکتر علي شيرازي

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر علي شيرازي

 

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه 07/09/1396

مکان : دانشکده¬ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114