جلسه ی سمینـار رساله ی دکتري - احمد اله یاری بوزنجانی

 

جلسه ی سمینـار رساله ­ی دکتري

رشته­­ ی مديريت گرايش مدیرت منابع انسانی

 

 

                                ارائه کننده:                  احمد اله­یاری بوزنجانی

 

 

                             اساتید راهنما:             دکتر فریبرز رحیم نیا

                                                       دکتر محمدعلی انصاری

 

                             اساتید مشاور:               دکتر سعید مرتضوی

                                     

                                     

 

 

زمان: ساعت 8.30 روز دوشنبه13/09/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 212

 

 

گروه مديريت