دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- رضا آزاد

 

اثرات تعاملی شرکت های خانوادگی و مازاد وجه نقد بر رابطه بین محافظه کاری و پرداخت سود سهام

 

                                     ارائه کننده :                 آقای رضا آزاد

                                    استاد راهنما :               دکتر فرزانه نصیرزاده

                                    استاد مشاور :                دکتر رضا حصارزاده

                                            

                            اساتید داور :                        دکتر محمد حسین ودیعی

                                                                      دکتر بهزاد کاردان

 

                          زمان: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 12/10/1396

                          مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 211