جلسه دفاعيه‌ي رساله‌ي دکتري مديريت منابع انساني - معصومه عارف

 

توسعـه ي مدل بومي تعهـد سازماني مديران در شرکت فرودگاههاي کشور

 

ارائه کننده: معصومه عارف

 

 

اساتيد راهنما: دکتر آذر کفاش پور

دکتر محمدرضا آهنچيان

 

استاد مشاور: دکتر غلامرضا ملک زاده

 

اساتيد داور: دکتر احمد خائف الهي

دکتر سعيد مرتضوي

دکتر يعقوب مهارتي

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر اميرمحمد فکور ثقيه

 

 

زمان: ساعت 8 روز چهارشنبه 13/10/1396

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114