دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل - نادیه مهران پور

 

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر کیفیت روابط مشتریان – بانک (مورد مطالعه: مشتریان بانک کشاورزی شهر مشهد)

 

ارائه کننـده ی پایان نامه: نادیه مهران پور

 

 

استاد راهنما : دکتر محمـّد لگزیان

استاد/استادان مشاور : دکتر علیرضـا خوراکیان

 

استادان داور: دکتر یعقوب مهارتی

دکتر آذر کفاش پور

 

 

زمان : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ: 12/10/1396

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 212