دفاعیه رساله دکتری رشته علوم اقتصادی - ابوالفضل نوفرستی

 

اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران از کانال سرمایه انسانی

 

ارائه کننده : ابوالفضل نوفرستی

 

اساتید راهنما: دکتر محمد جواد رزمی

دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری

 

استاد مشاور: دکتر محمد نوفرستی

 

اساتید داور : دکتر احمد جعفری صمیمی

دکتر علی اکبر ناجی میدانی

دکتر مسعود همایونی فر

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:دکتر محمدعلی فلاحی

 

زمان: ساعت 10 روز شنبه مورخ 16/10/1396

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق114