دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - اعظم دلپسند

 

 

بررسی اثر مسولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر نگه داشت وجه نقد

 

ارائه کننده : خانم اعظم دلپسند

 

استاد راهنما : دکتر فرزانه نصیرزاده

 

اساتید مشاور : دکتر رضا حصارزاده

دکتر مهدی بهنامه

 

اساتید داور : دکتر محمد رضا عباس زاده

دکتر مهدی صالحی

 

زمان: ساعت 10 روز یک شنبه مورخ 17/10/1396

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 114