دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - فاطمه کریمی زارچی

 

 

بررسی تاثیر تغییر کیفیت موسسه حسابرسی بر نوع و مبانی تعدیل اظهار نظر حسابرس

 

ارائه کننده : خانم فاطمه کریمی زارچی

 

استاد راهنما : دکتر محمد جواد ساعی

 

استاد مشاور : دکتر محمد علی باقرپور ولاشانی

 

اساتید داور : دکتر رضا حصارزاده

دکتر مهدی مرادی

 

زمان: ساعت 9 روز یک شنبه مورخ 17/10/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 209