دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - ندا عطار مقدم

 

مدل سازي فرآيند توسعه ي محصول جديد و ارائه ي راهکارهايي جهت بهبود زمان فرآيند با رويکرد پوياشناسي سيستم در شرکت دانش بنيان (مورد مطالعه: شرکت نيان الکترونيک)

 

ارائه کننده: ندا عطار مقدم

 

استاد راهنما: دکتر عليرضا خوراکيان

استاد مشاور: دکتر اميرمحمّد فکور ثقيه

 

اساتيد داور : دکتر احمد توکلي

دکتر مصطفي کاظمي

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر مصطفي کاظمي

 

زمان: ساعت 8.30 روز سه شنبه 19/10/1396

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114