پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - سیف مهدی العمیدی

 

 

بررسی توازن بین مسئولیت های حسابرسی و عمل بازاریابی توسط اعضای جامعه حسابداران عراق

 

ارائه کننده : آقای سیف مهدی العمیدی

 

استاد راهنما : دکتر مهدی مرادی

 

استاد مشاور : دکتر محمود لاری دشت بیاض

 

اساتید داور : دکتر بهزاد کاردان

دکتر مهدی صالحی

 

زمان: ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 26/10/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 209