دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - محمد حسین نخجوان

 

 

بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر تغییر مدیر عاملبررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر تغییر مدیر عامل

 

ارائه کننده : آقای محمد حسین نخجوان

 

استاد راهنما : دکتر مهدی صالحی

 

اساتید مشاور : دکتر فرزانه نصیرزاده                    دکتر مهدی جباری نوقابی

 

اساتید داور : دکتر محمد رضا عباس زاده

 

دکتر بهزاد کاردان

 

زمان: ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 03/11/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 212