تبریک به جناب آقای دکتر منشادی به مناسبت ارتقاء از استادیاری به دانشیاری

جناب آقای دکتر منشادی عضو محترم هیئت علمی گروه علوم سیاسی، ارتقاء جنابعالی را از استادیاری به دانشیاری تبریک عرض می نمائیم.

هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده علوم اداری و اقتصادی