اطلاعيه بسيار مهم قابل توجه دانشجويان مقطع ارشد و دکتری

قابل توجه دانشجويان مقطع ارشد و دکتری

 مجدداً تأکید می گردد حداقل مدت زمان لازم برای برگزاری جلسه دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب 4 و 12 ماه از تاریخ تأیید طرح پژوهشی شماره 3 توسط معاونت پژوهشی دانشکده می باشد. دانشجویان گرامی موظف به پیگیری کلیه مراحل تکمیل طرح پژوهشی شماره 3 و حصول اطمینان از تأیید نهایی طرح می باشند. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب تأخیر به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

همچنین با توجه به آغاز به کار سامانه تعیین ظرفیت راهنمایی پایان نامه و رساله اساتید، الزامی است کلیه دانشجویان قبل از هماهنگی با اساتید محترم جهت قبول راهنمایی، از کارشناسان گروه وضعیت ظرفیت راهنمایی استاد مربوطه را سئوال کنند. بدیهی است در صورت پر بودن وضعیت راهنمایی استاد مربوطه امکان ثبت طرح پژوهشی شماره 3 حتی اگر جلسه دفاع از پروپزال برگزار شده و گروه نیز تأیید کرده باشد وجود ندارد.