دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - ابوطالب باقری ازغندی

 

خوانایی صورت های مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری

 

ارائه کننده : آقای ابوطالب باقری ازغندی

 

استاد راهنما : دکتر رضا حصارزاده

 

استاد مشاور : دکتر محمد رضا عباس زاده

 

 

اساتید داور : دکتر محمد جواد ساعی

دکتر مهدی مرادی

 

زمان: ساعت 12 روز یک شنبه مورخ 15/11/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – کلاس 209